Regulamin

REGULAMIN
sklepu internetowego ALMIGHTY FREESTYLE WEAR
(w tym sprzedaży na innych portalach)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu;
3. W celu wykonania umowy Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r nr 133 poz. 883). Jest to warunek konieczny zrealizowania zamówienia;
4. Dane są własnością firmy „AFW Paweł Cyganik” (pojawiającej się dalej jako AFW) i nie bedą przekazywane firmom trzecim z wyjątkiem firm odpowiedzialnych za dostarczenie przesyłek, w celu realizacji dostawy;
5. Kupujący może wyrazić zgode na wysyłanie powiadomień o aktualnych promocjach i nowościach, a także wydarzeniach organizowanych przez AFW;
6. Kupujący ma prawo do wglądu, a także edycji swoich danych.

§ 2 TERMINY I OBJAŚNIENIA

1. Jeżeli Regulamin stanowi inaczej, niżej opisanym terminom nadaje się następujące znaczenie:
a. „Sprzedawca”, „Operator Sklepu” - oznacza prowadzącego działalności gospodarczej pod firmą „AFW”, zarejestrowaną pod adresem: Brzesko, ul. Kościuszki 67 lok.9 NIP:8691876620, REGON: 122911738;
b. „Kupujący”, „Użytkownik” - oznacza każdą osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli korzystają one z „Usługi”;
c.„Usługa” - oznacza świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, której elementami są Sklep oraz Konto;
d. „świadczenie usługi drogą elektroniczną” – oznacza wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
e. „Konto” oznacza moduł, który umożliwia osobie zarejestrowanej zawieranie Umów Sprzedaży bez konieczności wielokrotnego wpisywania danych Kupującego - za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych. Do każdego konta Kupujący ustanawia login oraz hasło;
f. „Sklep” oznacza aplikację umożliwiającą „Kupującemu” zawieranie „Umów sprzedaży” dzieki narzędziom informatycznym dostepnych na stronie www.almighty.pl;
g. ”Konsument” – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
h. „Login” – oznacza nazwę Kupującego, której będzie używał do zawierania transakcji drogą internetową;
i. „Produkt” - oznacza rzecz wystawioną do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie, będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży;
j. „Umowa Sprzedaży” - oznacza umowę zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, po wcześniejszym zaakceptowaniu Regulaminu;
k. „Cena” - oznacza kwotę brutto podaną przez Sprzedającego w opisie Produktu, który dostępny jest w Sklepie;
l. „Koszty Dostawy” - oznaczają koszty związane z wysyłka Produktu. Przedstawia się je Kupującemu za pomocą narzędzi informatycznych Sklepu podczas procesu składania Zamówienia;
ł. „Zamówienie” - oznacza ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży składaną przez Kupującego przy pomocy Sklepu, której przyjęcie przez Sprzedawcę prowadzi do Zawarcia Umowy Sprzedaży;
m. „Regulamin” - oznacza wszystkie postanowienia i punkty niniejszego dokumentu;

§ 3 REJESTRACJA

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika;
2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, wybrania Loginu oraz hasła, które nie może być przekazywane osobom trzecim;
3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
b. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
d. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
e. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu;
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych w przypadku uzasadnionych watpliwości co do autentyczności danych, co może skutkować chwilową deaktywacją konta;
5. Naruszenie regulaminu, prawa, lub dobrych obyczajów może skutkować tymczasową deaktywacja konta aż do wyjaśnienia.
6. Operator Sklepu może usunąć konto Użytkownika, jeśli:
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej
z nimi działalności,
d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,
e. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail;
7. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6 pkt. g należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych;
8. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika po wcześniejszej informacji, która nie może być wysłana poźniej 14 dni przed usunięciem konta.


§ 4 WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: Sprzedawca oraz Kupujący;
2. Zamówienie może zostać złożone zarówno przez zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych Użytkowników;
3. Sprzedawca powierdzi złożone zamówienie wiadomością e-mail wysłaną na adres podany w trakcie rejestracji lub podany przy zakupach bez wymaganej rejestracji;
4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego;
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji;
4. Zamówienie można anulować do momentu zawiadomienia o wysyłce. Wskutek anulowania Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań;
6. Sprzedaż prowadzona jest tylko wysyłkowo, nie ma możliwości odbioru osobistego;
7. Wszelkie dodatkowe informacje Kupujący może wpisać w polu „Uwagi”. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić uwagi zgodnie z rozsądnym życzeniem Klienta.

§ 5 WYSYŁKA i DOSTAWA

1. Koszty wysyłki towaru pokrywa klient;
2. Sprzedawca realizuje zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na jego koncie. Wysyłka następuje niezwłocznie, aczkolwiek w terminie nieprzekraczającym 14 dni od złożenia zamówienia;
3. Koszty Dostawy produktów na terenie Polski, których wartość przekracza 400 zł, pokrywa Sprzedawca;
4. Paczki są dostarczane jedynie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
5. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie jest uszkodzone lub moża stwierdzić ingerencję osób trzecich w jej zawartość, należy odmówić przyjęcia towaru, sporządzić protokół szkody i niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedawcy;
6. W przypadku braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym e-mailowo lub telefonicznie w celu zaproponowania innego towaru.


§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy www.almighty.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń;
2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu;
3. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem;
4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany;
5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione;
6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych;

§ 7 PŁATNOŚCI

1. Klienci dokonujący zakupów w sklepie wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu;
2. Dowodem zakupu jest rachunek, dostarczany Kupującemu wraz z przesyłką. Sprzedawca nie wystawia faktur VAT;
3. Klient może wybrać następujące formy płatności:
a. przy odbiorze - należność pobiera dostawca,
b. w formie przedpłaty - bezpośrednim przelewem na numer konta:

Alior Bank S.A. Oddział T-Mobile Usługi Bankowe SWIFT: ALBPPLPW


Płatnośc w PLN: 55 2490 1044 0000 4200 6145 8725 PLN
Płatność w EUR:73 2490 1044 0000 4200 4580 9585 EUR

c. w formie przedpłaty korzystając z opcji i uslugi operatora Przelewy24

d. w formie przedpłaty kartą kredytową. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty, Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia;
5. W przypadku braku dokonania płatności w terminie określonym w ust. 4, zamówienie zostanie anulowane bez uprzedniego informowania Kupującego;
6. Ceny produktów sa cenami brutto w PLN i EUR i nie zawierają kosztów przesyłki;
7. Koszt dostawy podawany jest przed zawarciem umowy.

§ 8 ZWROTY I REKLAMACJE

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu;
2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:
a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r.
Nr 22, poz. 271 z późn. zm.),
b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego;
4. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na konto bankowe wskazane przez Użytkownika;
5. Wraz z Produktem należy odesłać dowód zakupu (rachunek) oraz wypełniony dokument zwrotu towaru (pobierz tutaj);
6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem;
7. Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym;
8. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt;
9. Klientowi przysługuje prawo wymiany Produktu w ciagu 14 dni od daty otrzymania.

§ 9 KOMUNIKACJA

Dla wszystkich wzajemnie przekazywanych informacji i uzgodnień musi być zachowana forma pisemna (np. e-mail). W przypadku przekazania ich telefonicznie lub w inny sposób, wymagane jest ich pisemne potwierdzenie.

§ 10 ZMIANA REGULAMINU

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana nie obejmuje Umów Sprzedaży zawartych w okresie ją poprzedzającym;
2.Operator Sklepu zobligowany jest do poinformowania Użytkowników minimum 14 dni przed wejściem umowy w życie. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na nowy regulamin, w efekcie czego powinien usunąć swoje konto. Pozostawiając konto Klient akceptuje regulamin.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego;
2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze;
3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument;
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.09.2013.

Polityka cookies

Niniejsza Polityka dotycząca cookies (ciasteczek) odnosi się do serwisu internetowego almighty.pl

 Jeżeli korzystasz z serwisu www.almighty.pl, wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie ciasteczek, możesz o tym zdecydować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z używania strony www.almighty.pl.

Czym są pliki Cookies?

Ciasteczka (ang. cookies) są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika. Ciasteczka zawierają najczęściej informację o stronie, która je wygenerowała, unikalny numer oraz czas przechowywania. Domyślnie tylko serwer, który wygenerował Ciasteczko, może je odczytać.

Do czego stosowane są pliki Cookies?

Ciasteczka są stosowane celem:

  • optymalizacji korzystania z serwisu internetowego
  • wygody użytkowania serwisu
  • dostosowania zawartości stron do preferencji użytkowników
  • do zbierania anonimowych statystyk

Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak: liczniki odwiedzin, sondy, zakupy przez stronę, strony wymagające logowania, wyświetlanie reklam, monitorowanie aktywności odwiedzających i innych.

Ciasteczka używane na stronie www.almighty.pl nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych komputerze, tablecie lub smartphonie Użytkownika.

Z jakich plików Cookies korzystamy?

Na stronie almighty.pl mogą być stosowane dwa rodzaje plików Cookie:

  • sesyjne - pozwalają na korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, są kasowane po zamknięciu przeglądarki.
  • stałe - pozwalają na korzystanie z niektórych funkcji serwisu, gromadzą dane statystyczne ? pozostają na Twoim dysku do czasu ich wygaśnięcia.

 

Korzystając z serwisu www.almighty.pl, możesz otrzymać ciasteczka z serwisów zewnętrznych współpracujących podmiotów: Facebook, Google.

Usuwanie plików Cookies

Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają w ustawieniach na przyjmowanie ciasteczek.

Masz możliwość zmiany tych ustawień tj. zmianę aby ciasteczka były blokowane w całości, części lub aby przeglądarka informowała nas w przypadku, gdy ciasteczka są zapisywane na twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje na tema blokowania Ciasteczek, znajdziesz na stronie lub w pomocy twórcy oprogramowania przeglądarki, z której Korzystasz.

Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na blokadę ciasteczek, może to negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić funkcjonowanie określonych funkcji, czy obszarów strony.

Polityka prywatności

1.1 Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy almighty.pl, prowadzony pod adresem http://almighty.pl/ (zwana dalej Witryną) przez AFW Paweł Cyganik., NIP: 8691876620 REGON: 122911738 z siedzibą pod adresem: ul. Kościuszki 67/9, 32-800 Brzesko(zwany dalej Sklepem Internetowym).

1.2. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować Klienta Serwisu, bądź inną osobę wchodzącą na stronę internetową Sklepu, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia zakupów zrobionych na platformie almighty.pl. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usługi.

1.3. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z rejestracją konta Użytkownika lub zakupami w almighty.pl jest AFW Paweł Cyganik z siedzibą w Brzesku, ul. Kościuszki 67/9, 32-800 Brzesko, numer NIP: 8691876620 oraz REGON: 122911738.

1.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością almighty.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach obsługi transakcji sprzedaży towarów, a także w celach ich archiwizacji.

1.5. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych:

2.1. Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu, a także nazwa firmy, NIP, adres – jeżeli Klientem jest przedsiębiorca.

2.2. Dane osobowe Klientów podawane w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów:

- kontaktowania się z Klientem w sprawie zamówień,

- obsługi konta Klienta, w tym procesu rejestracji,

- logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania składanych przez Klienta zamówień,

- zawarcia umowy sprzedaży produktów dostępnych w ramach selesctshop.pl,

- księgowych,

- organizowania dostawy produktów,

- rozpatrywania reklamacji,

- obsługi zwrotu zakupionego towaru,

- do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży

2.3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Newsletter almighty.pl, bądź na swój numer telefonu informacje o promocjach lub akcjach rabatowych.

2.9. Administrator bazy danych osobowych zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych:

- jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta lub

- gdy istnieje inna podstawa prawna, np. wynikająca z prawa finansowego, która będzie nakładała na Administratora obowiązek dalszego przetwarzania danych lub

- w przypadku Klientów, którzy robili zakupy w almighty.pl, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnych, tj. 10 lat.

Jeżeli po żądaniu usunięcia danych okaże się, że Administrator jest prawnie zobowiązany, aby dalej przetwarzać  dane Klienta, Klient zostanie o tym poinformowany.

 

Ochrona danych osobowych:

3.1. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

3.2. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora w okresie posiadania przez Klienta Konta w serwisie almighty.pl oraz na czas zrealizowania dostawy, wykorzystania uprawnień reklamacyjnych bądź na użytek ewentualnych postępowań sądowych.

3.2. Dostęp do danych osobowych ma jedynie Administrator, który nie odstępuje tych informacji podmiotom trzecim, za wyjątkami opisanymi poniżej.

3.3. Administrator przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

3.4. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności).

3.5. almighty.pl może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia mu usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Klientów we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby almighty.pl), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;

3.6. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Prawa i obowiązki Klienta:

4.1. Każdy Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz, z zastrzeżeniem pkt 2.9, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.  W celu realizacji tych uprawnień Klient może skontaktować się ze Administratorem bazy danych wysyłając e-mail na adres: contact@almighty.pl lub listownie na adres Sprzedawcy: AFW Paweł Cyganik, ul. Kościuszki 67/9, 32-800 Brzesko

4.2. W przypadku, gdy Administrator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: contact@almighty.pl lub listownie na adres Sprzedawcy: AFW Paweł Cyganik, ul. Kościuszki 67/9, 32-800 Brzesko o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej.

4.3. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

4.4. Każdy Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, na temat sposobu, w jaki almighty.pl wykorzystał dane osobowe Klienta. Poniżej znajdują się dane kontaktowe organu nadzorczego.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska

Tel. +48 22 53 10 440

Fax +48 22 53 10 441

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pldesiwm@giodo.gov.pl

Strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/

 

Polityka Prywatności obowiązująca do 25.05.2018 almighty.pl

 

Postanowienia Ogólne:

 

 

1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.

 

2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

 

5. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów.

 

6. Administrator dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.

 

7. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

 

8. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta, znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.

 

9. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy produktu do Klienta, wybranemu przewoźnikowi.

 

10. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do określonych celów, ujętych poniżej:

 

a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów

b) dostawa produktów i obsługa procesu reklamacyjnego

c) obsługi procesu rejestracji konta Użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego panelu rejestracyjnego na stronie

d) logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania składanych przez Klienta zamówień

 

11. Administrator przetwarza następujące dane: Imię/Nazwisko/Adres E-mail/Telefon/Nazwa firmy/NIP/Kraj/Województwo/Ulica/Nr. domu/mieszkania/Miasto/Kod pocztowy

 

12. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników, nie będących Klientami sklepu:

a) Adres poczty e-mail

 

13. Podanie danych osobowych określonych w pkt powyższym niniejszej Polityki Prywatności jest dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika i jest konieczne do obsługi zapytań i zgłoszeń skierowanych od Użytkownika. Obsługa odpowiedzi na zadane pytania i zgłoszenia nie ma charakteru jednorazowego, co oznacza, że w przypadku zmiany odpowiedzi na pytanie Użytkownika zostaje mu przesłana aktualna odpowiedź.

 

14. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: contact@almighty.pl lub listownie na adres Sprzedawcy:

 

AFW Paweł Cyganik

Kościuszki 67/9

32-800 Brzesko